Sri Jali Prakash ------------ - Chairman

Sri A Virupaksha Goud ------ - Member

Sri Premanath Gattin --------- Member

Sha Bhawaralal Babulal Nahar, College of Education,Hospet